Мемлекеттік сатып алу

Мемлекеттік сатып алу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі N 303-III Заңы

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы
3-бап. Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу қағидаттары
4-бап. Осы Заңның өнім берушіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды регламенттейтін нормаларын қолданбай жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу
5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі
6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер
7-бап. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындау тәртібі
7-1-бап. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ерекшеліктері
8-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары
9-бап. Әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танудың негіздері
10-бап. Әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары бойынша анық емес аппарат беруінің салдары
11-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер
12-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖҮЙЕСІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

13-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік сатып алу саласындағы құзыреті
14-бап. Уәкілетті органның құзыреті
14-1-бап. Электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың өкілеттігі
15-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуына бақылау жасау

3-тарау. КОНКУРС ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

16-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
17-бап. Конкурстық құжаттама
18-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама
19-бап. Конкурстық құжаттаманы ұсыну
20-бап. Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру
21-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім
22-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім ұсыну
23-бап. Алып тасталды – ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
23-1-бап. Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету
24-бап. Алып тасталды – ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
24-1-бап. Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтiнiмдерді ашу
25-бап. Жұмыстар бойынша конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурсқа қатысуға рұқсат беру
25-1-бап. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер бойынша конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурсқа қатысуға рұқсат беру
26-бап. Алып тасталды – ҚР 14.01.2014 № 161-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
26-1-бап. Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру
27-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама
28-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өтпеді деп танудың салдары
29-бап. Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізудің ерекшеліктері

4-тарау. БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

30-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негіздері
31-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

5-тарау. БІР КӨЗДЕН АЛУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

32-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздері
33-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
34-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама

6-тарау. АУКЦИОН ТӘСІЛІМЕН ЖӘНЕ ТАУАР БИРЖАЛАРЫ АРҚЫЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

35-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
35-1-бап. Аукциондық құжаттама
35-2-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама
35-3-бап. Аукционға қатысуға өтiнiм
35-4-бап. Аукционға қатысуға өтiнiмді табыс ету
35-5-бап. Аукционға қатысуға өтiнiмді қамтамасыз ету
35-6-бап. Аукционға қатысу өтiнiмдерінің бірінші бөліктерін ашу және қарау, аукционға қатысуға рұқсат беру
35-7-бап. Аукционды өткізу
35-8-бап. Аукционға қатысуға өтінімдердің екінші бөліктерін қарау
35-9-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өтпеді деп танудың негіздері мен салдарлары
36-бап. Тауарларды тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

7-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ

37-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу
38-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтару
39-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа өзгерістер енгізудің негіздері
40-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың күшіне енуі

8-тарау. АРНАЙЫ ЕРЕЖЕЛЕР

41-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі
41-1-бап. Қорғаныс қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік  сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі
42-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың арнайы тәртібі
43-бап. Заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктерінің (консорциумның) мемлекеттік сатып алуға қатысуының ерекше шарттары
44-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимді қолдану
44-1-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы

9-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

45-бап. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау
46-бап. Дауларды шешу
47-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
47-1-бап. Өтпелі ережелер
48-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Back to top button
Жабу